Algemene Voorwaarden Zakelijk Cameleon B.V. per 1 januari 2017Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen van Adviseur en op de totstandkoming, het bestaan en/of de uitvoering van iedere Service Overeenkomst tussen Adviseur en Contractant. Eventueel door Contractant gehanteerde algemene voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 januari 2017.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1: In alle gevallen waarin de Service Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden of de wet- en regelgeving niet voorzien, treden Partijen met elkaar in overleg teneinde overeenstemming te bereiken over het betreffende geval.

Artikel 2 Definities
2.1: De begrippen die in de Algemene Voorwaarden worden gehanteerd, hebben voor zover niet anders omschreven in de Algemene Voorwaarden, dezelfde betekenis als gelijkluidende begrippen in de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Technische Codes voor gas en elektriciteit.

2.2: In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aansluitingsadres: de fysieke locatie waar de geleverde elektriciteit en/of het geleverde gas wordt afgenomen.
Aansluit- en transportovereenkomst: de overeenkomst tussen Contractant en een Systeembeheerder met betrekking tot de Aansluiting en het transport van elektriciteit en/of gas naar het punt waarop de Installatie op het (gastransport)net van de Systeembeheerder respectievelijk de neteigenaar is aangesloten.
Aansluiting: de kabel of leiding die door de Systeembeheerder wordt beheerd, die de Installatie van de Contractant met het (gastransport)net verbindt en alle door de Systeembeheerder in of aan die kabel of leiding aangebrachte apparatuur.
Adviseur: de vennootschap die de Service Overeenkomst met Contractant aangaat. Dat is Cameleon BV, gevestigd in Gorinchem en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 35161728.
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden zakelijk Cameleon B.V. januari 2017.
Centraal Aansluitregister: het contracteinderegister van leveranciers.
Contractant: een zakelijke klant, zijnde een (rechts)persoon die met Adviseur een Service Overeenkomst is aangegaan.
Erkende Meetverantwoordelijke: degene die conform het bepaalde in of krachtens de Elektriciteitswet 1998 of de Gaswet en/of de Meetvoorwaarden Gas onder andere bevoegd is de Meetinrichting te plaatsen en te onderhouden, alsmede de meetgegevens op te nemen. Leverancier: de vennootschap die de Leveringsovereenkomst met Contractant aangaat.
Levering: voor gas en elektriciteit is dit de invoeding door Leverancier op het landelijk elektriciteits- en/of gasnet van de afgenomen hoeveelheid elektriciteit en/of gas. Het transport via het net maakt geen onderdeel uit van de Levering.
Leveringsovereenkomst: de overeenkomst tussen Leverancier en Contractant ter zake van de Levering en afname van gas en/of elektriciteit.
Meetinrichting: de meetinrichting als gedefinieerd in de Elektriciteitswet 1998 respectievelijk Gaswet, zijnde het gehele samenstel van apparatuur dat ten minste tot doel heeft de uitgewisselde elektriciteit respectievelijk het uitgewisselde gas te meten ten behoeve van het vaststellen van de omvang van de Levering, van de voor de afrekening door Leverancier benodigde gegevens en voor de controle van het verbruik.
Partijen de partijen bij de Service Overeenkomst, te weten Adviseur en Contractant. Service Overeenkomst(en): de overeenkomst(en) tussen Adviseur en Contractant ter zake van de adviezen en diensten die aan Contractant zijn geleverd door Adviseur.
Systeembeheerder: een vennootschap die op grond van artikel 10, 13 of 14 van de Elektriciteitswet 1998 respectievelijk artikel 2, 5 of 6 van de Gaswet is aangewezen voor het beheer van het (gastransport) net, waarop de Installatie van de Contractant is of wordt aangesloten.
Technische Codes: de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b Gaswet en artikel 31, lid 1 Elektriciteitswet 1998.
URL link: is de unieke broncode of adres dat gebruikers toegang verleent om een website op het internet te bezoeken.
WhatsApp: is een berichtendienst tussen verschillende mobile telefoons ter vervanging van sms’en.

2.3: De in artikel 2.2 benoemde definities kunnen in de Algemene Voorwaarden zowel in enkelvoud als in meervoud worden gebruikt, zonder verlies van betekenis.

Artikel 3 Het voorstel
3.1: Alle voorstellen van Adviseur zijn geldig gedurende de in het voorstel vermelde geldigheidstermijn. Indien er in het voorstel van Adviseur geen geldigheidstermijn is vermeld, geldt het voorstel als vrijblijvend en is Adviseur gerechtigd nadere voorwaarden aan het voorstel te verbinden dan wel deze voorstel in te trekken.

3.2: De Service Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van en een ontvangen bevestiging van Contractant aangaande het voorstel dat door de Adviseur middels een URL link in een WhatsApp bericht naar Contractant is opgestuurd. Aanvaarding van het voorstel van Adviseur door Contractant is onherroepelijk.

3.3: Mondelinge toezeggingen of afspraken binden Adviseur niet, behoudens nadat en voor zover zij dergelijke toezeggingen of afspraken schriftelijk heeft bekrachtigd.

Artikel 4 Aanvang Service Overeenkomst
4.1: De Service Overeenkomst gaat in per de datum van een ontvangen bevestiging waarin het akkoord wordt gegeven door Contractant, tenzij schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen.

Artikel 5 Duur Service Overeenkomst
5.1: De Service Overeenkomst is van kracht gedurende de daarin genoemde contractduur. Na deze periode wordt de Service Overeenkomst telkens, verlengd voor een periode van steeds één jaar op basis van aanvaarding van en een ontvangen bevestiging van Contractant aangaande het voorstel dat door de Adviseur middels een URL link in een WhatsApp bericht naar Contractant is opgestuurd.

5.2: Contractant is te allen tijde gerechtigd om de Service Overeenkomst middels een aangetekend schrijven per direct op te zeggen.

Artikel 6 Verplichtingen Contractant
6.1: Contractant is gehouden zijn medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de Service Overeenkomst door Adviseur. Hij is onder andere verplicht aan Adviseur zo spoedig mogelijk alle hiervoor relevante Informatie te verstrekken, waaronder, doch niet beperkt tot:

  • - gegevens ter identificatie van Contractant;
  • - adres- c.q. naamswijzigingen, voor zover van toepassing e-mailadreswijzigingen daaronder begrepen;
  • - wijzigingen van banknummer en factuuradres;
  • - alle relevante gegevens omtrent de Aansluitingen, zoals EAN-codes, start- en einddata, tenaamstellingen;
  • - alle gegevens, voorvallen en wijzigingen in omstandigheden die voor de goede uitvoering van de Leveringsovereenkomst door Leverancier en Service Overeenkomst van Adviseur van belang (kunnen) zijn, waaronder, maar niet uitsluitend, op verzoek van Leverancier en Adviseur de meest recente kwartierdata van de continu bemeten Aansluitingen.


Artikel 7 Meetinrichting en/of meetgegevens
7.1: Contractant draagt voor eigen rekening en risico zorg voor de plaatsing en het onderhoud van (een) Meetinrichting(en), die voldoet/voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief de juiste administratieve vastlegging van de kenmerken van de Meetinrichting(en) in de daarvoor geëigende systemen.

7.2: Contractant draagt er voor eigen rekening en risico zorg voor, dat meetgegevens van de Aansluiting(en) conform het bepaalde in de Aansluit- en transportovereenkomst en de wet- en regelgeving juist en tijdig worden vastgesteld, en juist en tijdig aan Adviseur ter beschikking worden gesteld.

7.3: Contractant machtigt Leverancier, Adviseur of het Erkende Meetverantwoordelijke, de door de Meetinrichting geregistreerde meetgegevens te collecteren en verder te (laten) verwerken en te gebruiken.

Artikel 8 Vastlegging en gebruik (persoons)gegevens Contractant
8.1: De door Contractant verstrekte (persoons)gegevens zullen door Adviseur geautomatiseerd worden verwerkt in het kader van de voorbereidingen, de uitvoering van de Service Overeenkomst en het beheer van het klantenbestand. De door Adviseur verwerkte (persoons)gegevens zullen door haar op zorgvuldige wijze worden gebruikt en verwerkt met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

8.2: Adviseur maakt gebruik van het toegankelijk meetregister van Systeembeheerders om de meterstanden respectievelijk het verbruik en bij met name bij een verhuizing een switch vast te kunnen stellen. In de Informatiecode Elektriciteit en Gas is opgenomen welke gegevens in het toegankelijk meetregister zijn opgenomen en door wie deze gegevens kunnen worden ingezien.

8.3: Contractant geeft Adviseur toestemming om voor het opstellen van een passend voorstel het Centraal Aansluitregister te raadplegen en de geraadpleegde data te verwerken en te gebruiken. 8.4: Contractant geeft Advisuer toestemming om te beschikken over de gegevens die verkregen zijn met behulp van de Meetinrichting, en deze verder te verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de Service Overeenkomst, daaronder mede begrepen de vervulling van haar wettelijke taken en/of verplichtingen.

8.5: Contractant geeft Adviseur toestemming om de geraadpleegde data en naw gegevens van Contractant over te dragen aan de Leverancier.

8.6: Contractant heeft het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van de over Contractant verwerkte persoonsgegevens. Contractant dient daartoe een schriftelijk verzoek aan Adviseur te doen, vergezeld van een afschrift van een geldig legitimatiebewijs. Adviseur zal hier schriftelijk op reageren en mag kosten voor de behandeling van dit verzoek in rekening brengen tot het wettelijk toegestane maximum.

Artikel 9 Machtiging aanvraag Leveringsovereenkomst en/ of slimme meter
9.1: Contractant machtigt de Adviseur om namens Contractant een Leveringsovereenkomst af te sluiten bij de Leverancier.

9.2: Contractant machtigt de Adviseur om namens Contractant het proces is gang te zetten om een slimme meter aan te vragen bij de Systeembeheerder respectievelijk de neteigenaar respectievelijk de Erkende Meetverantwoordelijke

Artikel 10 Tarieven
10.1: Contractant is aan Adviseur ter zake van de levering van de diensten een vergoeding verschuldigd zoals vastgelegd in het voorstel dat door de Adviseur middels een URL link in een WhatsApp bericht naar Contractant is opgestuurd.

10.2: De bedragen als bedoeld in lid 1 zullen worden verhoogd met de dan geldende belastingen en heffingen die Adviseur krachtens de geldende wet- en regelgeving verplicht dan wel bevoegd is in rekening te brengen.

10.3: Bij iedere verlenging van de Service Overeenkomst voor bepaalde tijd heeft Adviseur het recht om een nieuw voorstel met nieuwe tarieven en andere vergoedingen zoals bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel op te nemen. De nieuwe tarieven zullen op het moment dat de situatie zich voordoet, aan Contractant worden bekend gemaakt.

Artikel 11 Facturering en betaling
11.1: Alle bedragen die Contractant ingevolge de Service Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden aan Adviseur verschuldigd is, brengt Adviseur hem door middel van een gespecificeerde factuur in rekening.

11.2: De betaling door Contractant dient te geschieden op een door Adviseur aangegeven bankrekening en binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de uiterste betaaldatum op een Feestdag, dan wel op een zaterdag of zondag valt, is de betaling verschuldigd op de daaraan voorafgaande werkdag.

11.3: Contractant is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen, voortvloeiende uit de Service Overeenkomst, om welke reden dan ook, op te schorten zonder schriftelijke instemming van Adviseur.

11.4: Het recht van Contractant om, bij betwisting van (een deel van) de factuur te reclameren c.q. de factuur te betwisten, vervalt door verloop van 2 maanden na dagtekening van de factuur.

11.5: Contractant is gerechtigd de aan hem in rekening gebrachte bedragen te verrekenen met enig bedrag dat Adviseur hem verschuldigd is, mits wordt voldaan aan de wettelijke eisen voor verrekening.

Artikel 12 Wanbetaling
12.1: Indien Contractant niet, niet volledig en/of niet tijdig heeft betaald is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling met onmiddellijke ingang in verzuim. In dat geval is Contractant een vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening.

12.2: Naast het verschuldigde totale bedrag is Contractant gehouden tot volledige vergoeding aan Adviseur van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van recht uitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale uitstaande bedrag.

12.3: Als het moment van betaling geldt het moment waarop het gehele verschuldigde bedrag onherroepelijk op de rekening van Adviseur is bijgeschreven. Een betaling strekt eerst in mindering op de kosten, dan op de rente en tot slot op de hoofdsom.

12.4: Alle aan de Adviseur verschuldigde bedragen zijn direct opeisbaar na ommekomst van de betreffende betalingstermijn.

12.5: Als het moment van betaling geldt het moment waarop het gehele verschuldigde bedrag onherroepelijk op de rekening van Adviseur is bijgeschreven. Een betaling strekt eerst in mindering op de kosten, dan op de rente en tot slot op de hoofdsom.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en gevolgen van niet-nakoming door Adviseur
13.1: Indien Contractant door een aan Adviseur toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Service Overeenkomst schade lijdt, is Adviseur met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden en voor zover niet in strijd met dwingend recht uitsluitend aansprakelijk voor de schade die hiervan een direct en rechtstreeks gevolg is. Onder schade die direct en rechtstreeks een gevolg is, als bedoeld in dit lid, wordt uitsluitend verstaan: - redelijke kosten die Contractant zou moeten maken om de prestatie van Adviseur aan de Service Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Service Overeenkomst door of op vordering van Contractant wordt ontbonden; - redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Contractant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.

13.2: Indirecte en gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt begrepen alle vormen van bedrijfsschade, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verminderde goodwill, aansprakelijkheid van Contractant jegens derden en immateriële schade, is in alle gevallen van vergoeding door Adviseur uitgesloten behoudens voor zover dat in strijd is met dwingendrechtelijke bepalingen.

13.3: Adviseur is jegens Contractant nooit aansprakelijk voor schade die ontstaat ten gevolge van een feit dat in de risicosfeer ligt van een derde of Contractant zelf, zoals een onderbreking of beperking in het transport van elektriciteit of gas door de Systeembeheerder of van een defect aan of afsluiting van de Aansluiting of de Installatie van Contractant.

13.4: Indien en voor zover Adviseur jegens Contractant op grond van dit artikel tot schadevergoeding verplicht zou zijn, komt schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot een totaalbedrag van ten hoogste het bedrag dat door Adviseur aan Contractant in rekening is gebracht voor de geleverde diensten, ongeacht de omvang van het totaal der werkelijk geleden schade.

13.5: Een door Contractant gestelde schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie maanden na het ontstaan van de schade, op straffe van verval van aanspraak, schriftelijk aan Adviseur te zijn gemeld, tenzij Contractant aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden. Adviseur behoudt zich het recht voor de schade te laten beoordelen door een door haar aan te wijzen deskundige.

13.6: De aansprakelijkheidsregeling vervat in dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die Adviseur ten behoeve van de uitvoering van de Service Overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie Adviseur of een dergelijke derde aansprakelijk is, voor zover dwingend recht zich niet daartegen verzet.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid
14.1: Partijen zullen de inhoud van de Service Overeenkomst en alle informatie die zij hebben verkregen in het kader van de Service Overeenkomst, met uitzondering van de meetgegevens en gegevens die publiekelijk bekend zijn, strikt vertrouwelijke behandelen tot twee jaar na afloop van de Service Overeenkomst.

14.2: Partijen verspreiden de vertrouwelijke informatie binnen hun organisatie niet in ruimere kring dan voor een behoorlijke uitvoering van de Service Overeenkomst noodzakelijk is. Partijen verplichten hun interne en externe medewerkers deze geheimhoudingsbepalingen na te leven.

14.3: Adviseur is evenwel te allen tijde gerechtigd de vertrouwelijke informatie te delen met gelieerde ondernemingen binnen de groep waartoe Adviseur behoort, waarbij Adviseur niettemin jegens Contractant verantwoordelijk blijft voor de naleving van de wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens.

14.4: Contractant zal, indien hij vermoedt of redelijkerwijs dient te vermoeden dat de geheimhoudingsplicht op enigerlei wijze is geschonden, Adviseur daarvan onverwijld in kennis stellen en alle medewerking verlenen om de gevolgen van deze schending te beperken dan wel weg te nemen, onverminderd alle overige rechten van Adviseur.

Artikel 15 Overdracht rechten en verplichtingen
15.1: Contractant is uitsluitend gerechtigd zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Service Overeenkomst over te dragen aan een derde na voorafgaande schriftelijke goedkeuring daartoe van Adviseur. Aan een eventuele goedkeuring kunnen door Adviseur voorwaarden worden verbonden.

15.2: Indien de rechtsvorm van of de eigendom over Contractant is/wordt gewijzigd zonder voorafgaande goedkeuring van Adviseur als bedoeld in het vorige lid, heeft Adviseur het recht om de Service Overeenkomst te beëindigen, onverminderd zijn recht jegens Contractant op schadevergoeding.

15.3: Adviseur heeft het recht zijn rechten en/of plichten uit de Service Overeenkomst over te dragen aan één of meer gelieerde onderneming binnen de groep waartoe Adviseur behoort. Contractant werkt mee aan deze overdracht en geeft daar bij voorbaat zijn toestemming voor. Op het moment dat Leverancier van dit recht gebruik maakt, zal hij hiervan schriftelijk mededeling doen aan Contractant.

Artikel 16 Wijziging van Algemene Voorwaarden
16.1: Adviseur is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Adviseur maakt wijzigingen van de Algemene Voorwaarden tenminste tien kalenderdagen vóór inwerkingtreding bekend. Bedoelde wijzigingen treden in werking op de in de bekendmaking vermelde datum en gelden, tenzij anders overeengekomen, ook ten aanzien van reeds bestaande Leveringsovereenkomsten.

16.2: In het geval de wijzigingen gebaseerd zijn op wijzigingen of vernieuwingen in de toepasselijke wet- en regelgeving, zullen de wijzigingen per direct of per datum van deze wijzigingen of vernieuwingen in de wet- en regelgeving ingaan.

16.3: Adviseur maakt de in dit artikel bedoelde wijzigingen bekend door middel van een persoonlijke kennisgeving indien dat wettelijk is voorgeschreven, en/of door middel van een algemene kennisgeving op de website van Adviseur, en/of in één of meer binnen Nederland verspreide dag- of weekbladen.

Artikel 17 Conversie
17.1: Indien op enige bepaling van de Service Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan op grond van (gewijzigde) wet- of regelgeving (waaronder begrepen de Technische Codes), zullen Partijen in overleg de betreffende bepaling vervangen door een rechtsgeldige bepaling die wat betreft inhoud en strekking zoveel mogelijk overeenstemt met de nietige of vernietigbare bepaling. De nietigheid of vernietigbaarheid van een of meer bepalingen leidt niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de overige bepalingen van de Service Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden.

Artikel 18 Toepasselijk recht
18.1: Op de Algemene Voorwaarden en op de Service Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 19 Geschillen
19.1: Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, zullen exclusief worden beslecht door de rechtbank te Rotterdam, tenzij Partijen schriftelijke een alternatieve geschillenbeslechting overeenkomen.